Login

 

Uitgebreid zoeken

ESF oproep 377 opleidingen in bedrijven

Project 6561: Fundamenten voor de toekomst

De Groep Verhelst is een ondernemingsgroep met roots in de Oostendse regio. Het is een familiale groep die diverste venootschappen omvatten, die samen goed zijn voor 781 medewerkers. De vennootschappen zijn gevestigd op 2 maatschappelijke zetels, Ouden burg en Oostende, en fysiek verspreid over diverse locaties in Oost- en West-Vlaanderen. Men is actief in 6 sectoren: ruwbouw, afwerking, aannemingen, bouwmateriaal, transport/logistiek/garage, haven en recyclage.

Met ons ESF project "Fundamenten voor de toekomst" zetten we in op de digitale transformatie binnen ons bedrijf waardoor de ontwikkeling van IT basisvaardigheden belangrijk wordt, werken we aan de geletterheid van onze minst geschoolde medewerkers, staan we voor de ontwikkeling van leiderschapscompetenties en managementvaardigheden van onze leidinggevende collega’s en willen we last but not least werken aan de weerbaarheid en veerkracht van onze mensen. Deze opleidingen dienen een bijdrage te leveren tot werkbaar werk.

Dit project kadert binnen het ESF-programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 377 "Opleidingen in bedrijven". Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Projectomschrijving

A/  Digitale competenties

De digitalisering van onze werkprocessen gaat in een snel tempo toenemen onder invloed van de 3 tendensen in de IT: internet of things, big data en computing power (zie hiervoor onze strategische nota).  Het is zodoende noodzakelijk dat onze medewerkers over voldoende IT-basisvaardigheden beschikken.  Dit betreft allang niet meer het goed overweg kunnen met MS Office bureautica maar ook basisvaardigheden inzake ERP en CRM software dewelke steeds meer permanent aanwezig zijn in het bedrijfsleven, social profit organisaties, overheidsdiensten, e.a.  Ook softwares die het “delen van informatie” faciliteren zoals Sharepoint en One Note worden stilaan gemeengoed.  

B/  Bedrijfsinnovatie

We voorzien opleiding voor de medewerkers van onze IT-afdeling die de innovatie naar een IT-ecosysteem zullen moeten beheersen.  Een tweede opleiding is voorzien voor onze landmeters die met een drone en bijhorende software landmetingen kunnen doen.  Het werken met een drone voor landmeters is innovatief.        

Naast hoger vermelde “technish” georiënteerde opleidingen hebben we in het kader van deze oproep specifiek gepeild naar gebeurlijke moeilijkheden van onze medewerkers inzake geletterheid.  We hebben zoals reeds aangetoond heel wat kortgeschoolde medewerkers in dienst.       

 

C/ Geletterdheid

Onze medwerkers worden tijdens hun werk in toennemende mate geconfronteerd met procedures die gebruik maken van een taal die ze als “ingewikkeld” ervaren, “formulieren” die moeilijk in te vullen zijn en plannen die “moeilijk” leesbaar zijn.  We voorzien 3 opleidingen die specifiek inspelen op de vaardigheid geletterdheid.  Met deze opleidingen willen we deficieten inzake geletterdheid reduceren.  We lichten ze kort toe:

1/ Leren werken met procedures

Onze medewerkers worden in hun functie geconfronteerd met een groter aantal maar ook complexer wordende procedures.  Het betreft niet alleen wettelijk opgelegde procedures maar ook bedrijfsinterne procedures.  

2/ Planlezen

Onze medewerkers hebben in hun functie frequent te maken met planlezen.  We ervaren dat niet iedere medewerkers over voldoende vaardigheden beschikt inzake het juist lezen en interpreteren van plannen.  

3/ Basiscompetenties  chauffeurs  

Onze chauffeurs beschikken uiteraard allemaal over een geldig rijbewijs en volgen de periodiek wettelijk verplichte cursussen vakbekwaamheid chauffeurs.  In onze peiling naar opleidingsbehoeften geven ze aan dat het invullen van een aanrijdingsformulier als moeilijk ervaren wordt. Hetzelfde geldt voor de werf- en wegsignalisatie.    

D/  Sociale vaardigheden:

In deze cluster voorzien we één opleiding gericht op leiderschap voor onze eerstelijns leidinggevenden .  Deze medewerkers zijn technisch zeer goed maar hebben niet altijd voldoende ontwikkelde competenties inzake leiderschap.  De tweede opleiding is gericht op managementvaardigheden voor ons middenkader.  Door de toenemende informatisering komt het middenkader onder druk te staan.  Intelligente softwares maken steeds analyses, forecasts, KPI-rapporten, etc.  Het zijn veelal uitvoerende bedienden die deze data inbrengen in de softwares dewelke ze vervolgens automatisch genereren tot presentatierapporten.  De “expertise” inzake het bewerken van bedrijfsdata verschuift zo naar een lager echelon.  Het middenkader ervaart zo een “opwaartse druk” en krijgt een andere rol waarbinnen ze een meer adviserende rol toebedeeld krijgt.  Deze rol vergt meer als tevoren de juiste managementvaardigheden.  De derde opleiding is gericht op veerkracht en weerbaarheid.  Een toenemend aantal medewerkers in verschillende functies geven aan bijwijlen negatieve werkdruk te ervaren.  Dit komt door een aantal “klassiekers” zoals daar zijn; tijdsdruk opgelegd door klanten, moeilijke klanten, moeilijke collega’s, etc.  

 

Toegekende financiële steun

Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op 200.080,00 euro. Na vermindering met eventuele ontvangsten (ten bedrage van euro) worden de resterende bedragen als volgt gefinancierd:

  • Maximaal 19,99% ESF ten bedrage van 40.000,00 euro
  • Maximaal 29,99% VCF ten bedrage van 60.000,00 euro
  • Minimaal 50,02% private middelen